En aquesta obra es fa una presentació clara i directa de les tècniques més bàsiques d'àlgebra lineal. Amb un llenguatge especialment adreçat als estudiants, s'introdueixen els conceptes d'una manera planera, posant l'èmfasi en els aspectes més funcionals i instrumentals de les tècniques lineals. En una primera part es practiquen diferents tècniques de manipulació de matrius, que constitueixen el fonament bàsic del curs. En una segona part, més abstracta, s'estudien els espais vectorials i les aplicacions lineals, que són els conceptes que millor modelitzen els fenòmens lineals. El text acaba utilitzant aquesta maquinària abstracta per obtenir tècniques de diagonalització de matrius, d'ús freqüent en molts processos científics i tecnològics. Les notes incorporen una extensa col·lecció de problemes proposats i la resolució completament desenvolupada de diversos exercicis