Recull els dictàmens del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya de l'a ny 2004, entre els quals hi ha els emesos sobre la seguretat social i la moderni tzació del govern local.